อาคารไอราวัตพัฒนา" (อาคารอันยังความเจริญก้าวหน้ามาสู่กรุงเทพมหานคร) ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 202 ครั้ง

          สมเด็จพระอริยวงศาคัตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานนามอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่า “ไอราวัตพัฒนา” แปลว่า อาคารอันยังความเจริญก้าวหน้ามาสู่กรุงเทพมหานคร และโปรดประทานพระอนุญาตนำตราอักษรพระนามย่อ ออป. และพระนามเต็มจารึกบนแผ่นศิลาชื่ออาคาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตลอดจนผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่างรับรู้และตระหนักในความหมายของชื่ออาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร “ไอราวัตพัฒนา” และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

          สภากรุงเทพมหานครได้ใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ในการประชุมสภา กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยอาคารไอราวัตพัฒนา สูง 6 ชั้น ชั้นสองเป็นห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ห้องทำงานประธานสภากรุงเทพมหานคร ส่วนชั้นอื่น ๆ ประกอบด้วยห้องรองประธานสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ห้องคอนโทรล ห้องพิธีการ ห้องสังเกตการณ์ ห้องทำงานฝ่ายซ่อมบำรุง ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วย ส่วนประชาสัมพันธ์ โถงอเนกประสงค์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม โถงพักคอย หอประชุมสภากรุงเทพมหานคร

         “ไอราวัตพัฒนา” มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้การประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ทันสมัย สง่างาม ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกรองรับการทำงานของคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งผู้ทรงคุณวุติจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำสภา อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน มีที่จอดรถจำนวนมาก มีการจัดระบบจราจรโดยรอบทั้งระบบเป็นภาพรวม มีห้องสังเกตการณ์ที่ใช้สำหรับให้ผู้สื่อข่าว ประชาชนที่สนใจเข้าดูการประชุมสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าชมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของกรุงเทพมหานครที่เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ในเหตุการณ์จริง

          หอประชุมสภากรุงเทพมหานคร “ไอราวัตพัฒนา” สามารถรองรับขับเคลื่อนภารกิจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มรูปแบบ ให้สามารถทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการประจำสภาและทำหน้าที่ในการประขุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยการเปิดอภิปรายทั่วไป ตั้งกระทู้ถาม เสนอญัตติเพื่อให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการ หรือสนับสนุนการทำหน้าที่เป็นกรรมการสภา ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทอันสำคัญของสมาชิก ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจการที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขอความเห็นชอบจากสภา หรือต้องรายงานให้สภาทราบ การดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร การทำกิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัท หรือการถือหุ้นในบริษัท การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยการเรียกเก็บค่าบริการการมอบให้เอกชนดำเนินกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานคร รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ และสภากรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมุ่งเน้นประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง เน้นการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ เข้าถึง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร


-------------------------------(นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร)

 

อัลบั้มภาพ