คกก.วิสามัญฯ พิจารณางบ ปี 63 หน่วยงานสังกัด กทม. ยึดหลักถูกต้องตามระเบียบ เหมาะสม และคุ้มค่า

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 5 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง

(5 ก.ค. 62) นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งในวันนี้เป็นการพิจารณารายละเอียดงบประมาณของสำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 – 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมการขอจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบางหน่วยงานมีการคงไว้ตามขอ และบางหน่วยงานมีการปรับลดตามความเหมาะสม ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ นั้น ได้พิจารณาจากความจำเป็น ความคุ้มค่า และความเหมาะสมของงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานขอมา พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานทั้งหมดที่เข้าชี้แจงการขอจัดสรรงบประมาณ โดยเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ คุ้มค่า เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งในวันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 62 คณะกรรมการวิสามัญฯ จะพิจารณาการขอจัดสรรงบประมาณของสำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการศึกษา


--------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ