สภากทม.เห็นชอบงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี 63

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

          (15 ก.ค.63) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ( ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

          นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่..) พ.ศ.... รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งได้พิจารณาโดยยึดหลักความคุ้มค่า ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่..) พ.ศ.... จะนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการศึกษา ด้านการระบายน้ำ บำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเป็นแผนงานและโครงการภายใต้การดูแลของ 10 สำนัก 14 สำนักงานเขต จำนวน 2,570,061,601 บาท

        สำหรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้แก่ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตกเป็นเงินสะสม ในด้านการโยธา เมื่อก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงถนนแล้วเสร็จ ควรมีมาตรการในการกวดขันไม่ให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินสัญจรผ่าน เนื่องจากหากเสียหายกรุงเทพมหานครต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก ด้านการแพทย์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่ควรคำนึงถึงราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว แต่ควรคำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการควรเน้นการใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ มาใช้แทนการใช้กำลังคนในการแจ้งหนี้หรือจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อลดปัญหาการรั่วไหลและอัตรากำลังไม่เพียงพอ

       ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ดังกล่าว ในวาระที่สองและวาระที่สาม และจะได้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

อัลบั้มภาพ