ตั้งคกก.วิสามัญศึกษาให้กทม.จ่ายขาดเงินสะสม 8 พันล้าน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 22 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

          (22 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

          กรุงเทพมหานครได้ยื่นญัตติ เรื่องกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 พันล้านบาท เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดเป็นการเร่งด่วน เพื่อใช้บริหารจัดการกิจการที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ด้นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาและบริการสังคม ด้านการสาธารณสุขและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมียอดเงินสะสมหลังจากหักภาระผูกพันและกันสำรองไว้ใช้จ่ายตามกฎหมาย เป็นจำนวน 38,131,232,090.44 บาท (สามหมื่นแปดพันหนี่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) ทั้งนี้ในการจ่ายขาดเงินสะสมต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562


          พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับยอดเงินกว่า 8 พันล้านที่ได้ขอความเห็นชอบในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำไปใช้ในภารกิจสำคัญ และนำไปใช้ในการบริการชุมชนและสังคม รวมทั้งสมทบงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

          ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาญัตติ เรื่องกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 พันล้านบาท ก่อนรับหลักการ เพื่อให้การดำเนินโครงการที่ได้เสนอมามีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และสามารถสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 19 ท่าน กำหนดระยะเวลาศึกษา 30 วัน

———

อัลบั้มภาพ