ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบ ปี 63 ของ กทม. 83,000 ล้านบาท

13 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 224 ครั้ง

 

  

          (13 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กทม.1 : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยในวันนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังจากที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ วานนี้ (12 มิ.ย.62)

          ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 83,398,920,000 บาท จำแนกได้ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000,000,000 บาท และ งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 398,920,000 บาท โดยหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในระดับสำนัก สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักการโยธา 9,434,858,000 บาท สำนักการระบายน้ำ 8,807,832,000 และสำนักสิ่งแวดล้อม 7,524,912,000 บาท สำนักงานเขตที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ สำนักงานเขตหนองจอก 589,363,000 บาท สำนักงานเขตที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 208,527,000 บาท

          จากนั้น สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกัน อภิปรายในประเด็นต่างๆ อาทิ ความสอดคล้องของงบประมาณ กทม. ในภาพรวมกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ความคุ้มค่าและการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การสาธารณสุข การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ด้านสาธารณภัย การจัดเก็บรายได้ งบประมาณของ 50 เขต ภายหลังการอภิปราย ที่ประชุมสภา กทม. ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 37 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน และฝ่ายบริหาร จำนวน 11 คน กำหนดการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ

          ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติครั้งแรก ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญฯ ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาในวาระสอง และวาระสาม ภายในวันที่ 24 ก.ค. 62

          ทั้งนี้ภายหลังการประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ทำการประชุม และมีมติเลือกนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นรองประธานคนที่ 1 นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นรองประธานคนที่ 2 และนายสมพงษ์ เวียงแก้ว เป็นรองประธานคนที่ 3

——————-

อัลบั้มภาพ