เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณกทม. ปี 63 พร้อมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวกรุงเทพฯ

26 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 210 ครั้ง

          (26 ก.ค.62) เวลา 10.00 น.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          โดยในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่สอง และวาระที่สาม และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งรายละเอียดดังนี้ จำนวนเงินงบประมาณที่ผ่านการเห็นชอบ ทั้งสิ้น 83,398,006,000 บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกพันบาท) แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 398,006,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกพันบาท) ในส่วนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครจำนวน 83,000 ล้านบาทนั้น กรุงเทพมหานครจะนำไปบริหารจัดการในด้านการบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 31 ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละ 16 ด้านการโยธาและระบบจราจร ร้อยละ 20 ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 12 ด้านการพัฒนาและบริการสังคม ร้อยละ 8 ด้านการสาธารณสุข ร้อยละ 8 และด้านการศึกษา ร้อยละ 5

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สำนักการโยธา ร้อยละ 11 สำนักการระบายน้ำ ร้อยละ 9.89 สำนักสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 9 และสำนักการจราจรและขนส่ง ร้อยละ 5.2 สำนักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานเขตหนองจอก ประเวศ บางขุนเทียน ลาดกระบัง และจตุจักร ตามลำดับ สำนักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้งนี้งบประมาณประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานครเป็นงบประมาณแบบสมดุล

          ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานครปีนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญ ได้มีการตัดทอนและปรับลดงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเสนอขอบ้างพอสมควร แต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้โครงการที่ปรับลดเนื่องจากคาดว่าหน่วยงานจะไม่สามารถใช้งบดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งควรนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ดีในส่วนของสำนักการโยธาที่ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นงประมาณสำหรับโครงการต่อเนื่องที่ก่อหนี้มาหมดแล้ว

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานครที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2563 ของกรุงเทพมหานคร และให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำข้อแนะนำและข้อสังเกตที่ได้รับไปพิจารณาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจะกำชับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณบนพื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พร้อมยึดหลักการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกรุงเทพมหานคร ต่อไป
----------------

อัลบั้มภาพ