การนั่งทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 3 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง

 

          เนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประชาสัมพันธ์จะต้องทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เกิดภาวะของโรคออฟฟิตซินโดรม เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประชาสัมพันธ์มีสุขภาพที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

 

          1. สำรวจจำนวน และบันทึกประวัติโดยย่อของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

          2. ประเมินท่าทางการทำงานให้เป็นไปตามหลักการยศาสตร์ โดยใช้แบบประเมิน

 

          3. ปรับปรุงคู่มือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

          4. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการนั่งทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

          5. จัดให้มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการนั่งทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เดือนละ 1 ครั้ง 4 เดือน

 

          6. มีการอบรมให้ความรู้ แนะนำขั้นตอนการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง 

 

          7. สำรวจตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

 

          8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน จำนวน 2 ครั้ง

 

          9. จัดกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อปรับเปลี่ยนอิริยาบถในเวลาทำงาน เดือนละ 4 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง

 

          10. จัดกิจกรรม Sport day เดือนละ 2 ครั้ง 4 เดือน

          11. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปรายงานประจำเดือน

         โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 180 วัน