งานยกของและอุปกรณ์จัดทำข่าวและสื่อการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 5 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวกับไหล่ หลัง และลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน โดยมีสาเหตุจากการทำงานยกของและอุปกรณ์จัดทำข่าวและสื่อการประชาสัมพันธ์ ของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานประชาสัมพันธ์ ให้มีสภาวะการทำงานที่ปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน

 

1. สำรวจจำนวน และบันทึกประวัติโดยย่อของพนักงานขับรถของสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

2. จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยกของและอุปกรณ์จัดทำข่าวและสื่อการประชาสัมพันธ์

 

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยกของและอุปกรณ์จัดทำข่าวและสื่อการประชาสัมพันธ์

 

4. จัดให้มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงานยกของและอุปกรณ์จัดทำข่าวและสื่อการประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1 ครั้ง 4 เดือน

 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน จำนวน 2 ครั้ง

 

6. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ และการยกของอย่างถูกวิธี จำนวน 2 ครั้ง

 

7. จัดหาเครื่องทุ่นแรงในการยกของหนัก

8. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปรายงานประจำเดือน