งานด้าน ความปลอดภัย ในการขับรถราชการ

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 4 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานขับรถราชการของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานประชาสัมพันธ์ให้มีสภาวะการทำงานที่ปลอดภัย โดยมีขั้นตอนการดำเนิการดังนี้

 

          1. สำรวจจำนวน และบันทึกประวัติโดยย่อของพนักงานขับรถของสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

          2. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

 

          3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถราชการ กรณีติดตามขบวนรถผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อไปทำข่าวและถ่ายภาพ จำนวน 2 ครั้ง

 

          4. สำรวจ ตรวจสอบรถราชการให้มีความพร้อมในการ ใช้งาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 

          5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากการ ขับรถราชการเป็นเวลานาน จำนวน 2 ครั้ง

 

          6. จัดกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ในการขับรถ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

          7. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปรายงานประจำเดือน

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 180 วัน