เขตบางกอกใหญ่ร่วมงานสถานปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 26 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ร่วมงานสถานปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาวกรุรา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและรับเกียรติบัตร ในงานวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ครบรอบ 59 ปี เพื่อเป็นการสดุดีรำลึกถึงผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ซึ่งภายในงานดังกล่าว ได้จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของผู้รเยีนไปยังสถานศึกษาภายนอก และผู้ปกครองเครือข่าย รวมทั้งประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพพ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับ ปวช. 6 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ 

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินมีการประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การร่วมเดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก การร่วมเดินเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลาวันตากสินมหาราช เป็นต้น ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา

อัลบั้มภาพ