เขตบางกอกใหญ่ร่วมติดตามการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 26 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ร่วมติดตามการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และการประชุม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ