เขตพระนครเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ปีงบประมาณ2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 22 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนครประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ปีงบประมาณ2563
(1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63)

          เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
          1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
          (*) ข้อ1. เเละ2. ขอรับได้ที่ สถานที่รับลงทะเบียน
          3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
          4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
          5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
          6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
          (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
          7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
          8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1
และผู้รับรองคนที่ 2

          ☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร โทร. ‭02 282 3667‬

อัลบั้มภาพ