เขตประเวศชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ประเวศ | 9 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

 

          นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะรับการคัดเลือก และสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ประกอบด้วยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสรรหา โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

>>> สามารถได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ณ ชั้น 4 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตประเวศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 11 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตประเวศ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ โทร. 0 2349 1816 และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ โทร. 0 2396 1866

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.bangkok.go.th/…/pa…/sub/2439/title/0/info/157957/

 

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
ข่าว : กิตติศักดิ์

อัลบั้มภาพ