เขตบางกอกใหญ่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขต ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 10 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 169 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขต ประจำปีงบประมาณ 2563

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวบุบผา ระวังงาน หัวหน้าฝ่ายรายได้ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ให้เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานสำรวจ ในการสำรวจเกี่ยวกับ ประเภท จำนวน ขนาดของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด การใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ได้เริ่มลงพื้นที่สำรวจ ดังนี้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 14 ซอยวัดสังข์กระจาย (ซอยเพชรเกษม 4) ซอยชุมชนหลังโรงเหล็ก และซอยรัชดา-ท่าพระ 19, 21, 23 และ 25 และสำรวจต่อเนื่องต่อไปตามที่กำหนด

อัลบั้มภาพ