#เขตหนองจอก >> ร่วมแรงแข็งขัน เพื่อจุดหมายเดียวกัน 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หนองจอก | 21 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

>>นายวุฒิภัทร  คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยผู้บริหาร ออกแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและสำรวจข้อมูลของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ ประเภทที่พักอาศัย ให้กับคณะกรรมการชุมชนเคหะฉลองกรุง เพื่อได้รับรู้ รับทราบ และนำไปเผยแพร่บอกต่อยังผู้พักอาศัยในชุมชน ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก็ออกเดินสำรวจกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

>> พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีการแบ่งประเภทการจัดเก็บภาษีออกเป็น 4 ประเภท อันได้แก่ ที่ดินเกษตรกรรม บ้านพักอาศัย ที่ดินรกร้าง และอื่นๆ (อาคารพาณิชย์ , อุตสาหกรรม) ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอก มีหน้าที่ในการออกสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาคำนวณการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทให้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งจะเริ่มการจัดเก็บภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

>> ผู้อำนวยการเขตหนองจอก จึงได้จัดชุดปฏิบัติการออกสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายร่วมกันออกปฏิบัติงานทุกวัน แบ่งชุดปฏิบัติการออกสำรวจตามเส้นทางถนนสายหลัก ซึ่งจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลากำหนด

อัลบั้มภาพ