บางกอกน้อยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปเพื่อจัดหาสวัสดิการ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 31 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุต่อไป

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

โดยกรุงเทพมหานคร จะทำการสำรวจเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนด ประสานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิของผู้สูงอายุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำ เนินงานของศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัลบั้มภาพ