#มีนบุรี #ดูแลผู้ยากไร้ มอบทุนช่วยเหลือ #ผู้ป่วยยากไร้และทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 25 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

#มีนบุรี #ดูแลผู้ยากไร้ มอบทุนช่วยเหลือ #ผู้ป่วยยากไร้และทุนการศึกษา

          >> วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานมอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ สำนักงานเขตมีนบุรี โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 18 ราย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 14 ราย ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 1 ราย และทุนการศึกษาจำนวน 3 ราย ณ ห้องผู้อำนวยการเขตมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี

          >> เพื่อช่วยเหลือเยียวยา สนับสนุนการประกอบอาชีพ และทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการคัดสรร และนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดสรรสวัสดิการ และทุนสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการฯ ของสำนักพัฒนาสังคม จะพิจารณาอนุมัติเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ตามระเบียบฯ จำนวน 3 ประเภท คือ

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล คนละไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท (รวมไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ปี)
2. สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
- ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 3,500 บาท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ไม่เกิน 4,000 บาท/คน/ปี
- ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ไม่เกิน 4,500 บาท/คน/ปี
- ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี

3. สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท/ปี

ภาพ /ข่าว : ธนานันท์

อัลบั้มภาพ