BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(16 มิ.ย. 60) เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. ผู้อำนวยการเขตบางบอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน จากนั้น เสด็จฯ เข้าภายในอาคารเรียน  ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ต่อมาผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ คณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ผู้มีอุปการคุณ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังอาคารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ทอดพระเนตรกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้  กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องตัดผมพอเพียง กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การแสดงดนตรีไทย ทรงปล่อยปลานิล ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงปลูกต้น“จำปีสิรินธร” ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมอาหารกลางวัน  กิจกรรมห้องสมุด และการแสดงของนักเรียน

โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยดำเนินการทำนาสาธิตเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อ เลี้ยงไก่พื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไก่ไทย และโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบมีการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2551 จึงได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีคุณภาพ ทั้งทาง ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ประกอบด้วย กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

จากนั้นเวลา 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง โดยมีนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาและข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน จากนั้น เสด็จฯ เข้าภายในห้องประชุมพอเพียง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้มีอุปการคุณ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 17 โรงเรียน เฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ต่อมา เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพยาบาล การแสดงอังกะลุงและดนตรีไทยงานช่างศิลป์ไทย ศิลปะบำบัดและศิลปะส่งเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทอดพระเนตรสวนเกษตร บ้านรักษ์ไม้ การปลูกพืชเพาะงอก กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องเรียนวิชาชีพ จากนั้นทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ คณะครู เสด็จฯทอดพระเนตรกิจกรรมประมงนักเรียน  และทรงปลูกต้นไม้ “ไคร้ย้อย หรือ กระดิ่งนางฟ้า” และทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนเสด็จฯ กลับ

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนหลากหลายกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการจัดบริการอาหารกลางวัน กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตดอนเมืองการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานห้องสมุด การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามโครงการของคณะผู้บริหารและคณะครูผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อีกทั้งได้รับการคัดเลือกในการทำโครงการ CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนฯ ตามพระราชดำริ จากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน

-----------------                  (ภวนพร...กปส. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11