BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข้าราชการบำนาญกทม. มีคุณค่า พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม

 

(16 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ตลอดจนแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักการคลัง และข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้เคยทุ่มเททั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเวลาส่วนตัว การจัดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นอกจากมุ่งหวังให้ข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพกายและใจ แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชีวิตหลังวัยทำงานของแต่ละคน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลังกายและพลังใจให้ทุกท่านตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวและกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุขตลอดไป

สำหรับ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเครือข่ายผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวและมีความสุขยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้าราชการบำนาญสามัญ และข้าราชการครูบำนาญ ที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ปัจจุบันมี จำนวนประมาณ 18,000 คน ซึ่งการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 1,000 คน หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี โดยปีนี้กำหนดจัด รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

...........................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11