BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. ดึงภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

(15 มิ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558–2562 ของรัฐบาล เพื่อให้ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ได้รับองค์ความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร รวม 700 คน ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” การเสวนาหัวข้อ “ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพ” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ประเด็น “สร้างพลังป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE” “การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด” และ “ชุมชน : หัวใจของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของสังคม มีความรุนแรงระดับชาติในทุกพื้นที่ ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็กำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ถึงแม้จะมีมาตรการที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่กระบวนการของผู้ค้าและผู้เสพมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไข เนื่องจากยาเสพติดอยู่ใกล้ตัวเรามากทุกคนล้วนเป็นเหยื่อได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน หากให้ภาครัฐดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวก็ทำได้ด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากชุมชน สังคม และประเทศ และช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

----------------- (พัทธนันท์...กปส./ปชส...สนอ. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11