BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ นำทีมผู้บริหารเดินสำรวจด้านกายภาพ เตรียมปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม

(15 มิ.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจรูญ มีธนาถาวร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสองฝั่งคลอง

โดยภายหลังสำรวจพื้นที่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดระเบียบร้านค้าจำหน่ายต้นไม้ การปรับปรุงศาลาที่พักที่ชำรุดทรุดโทรม การรื้อย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งาน การบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งกิ่งที่ผุผัง ใส่ปุ๋ยบำรุง และดูแลไม่ให้มีน้ำขังบริเวณโคนต้น ต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นที่เอียง ควรมีไม้ค้ำยัน เก้าอี้สาธารณะที่ชำรุด ควรซ่อมแซมและทาสีใหม่ โดยกำหนดรูปแบบเดียวกัน สีเดียวกันเช่นสีเขียว พื้นทางเท้าที่ชำรุด ป้ายจราจร ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ดูแลให้ใช้งานได้ หากป้ายไหนเลิกใช้งานแล้ว ให้รื้อถอนออกไป ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงบริเวณท่าเทียบเรือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

สำหรับคลองผดุงกรุงเกษม ปากคลองเริ่มจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดเทวราชกุญชร ผ่านตลาดเทเวศร์ ผ่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาค ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า ย่านสี่พระยา มีความยาวประมาณ 5.5 กม. กว้าง 20 ม. ลึก 3 ม. ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัครูพ่าย ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม โดยเอาส่วนที่เป็นกำแพงลายอิฐมาปูในบริเวณส่วนที่ซ่อมแซม ความยาวประมาณ 970 ม. เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมมีความสวยงาม

ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ 6 สำนักงานเขต ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพบริเวณชุมชนริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยเน้นการเจรจาพูดคุยในส่วนที่มีปัญหา กำชับไม่ให้ใช้ความรุนแรง รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นคลองที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11