foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2942769
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1052
17325
31366
2789439
336851
503863
2942769

Your IP: 54.163.53.153
2018-02-20 02:53

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวและรวบรมข่าวจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดทำเอกสารข่าวประจำวันเผยแพร่ให้สื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ การจัดให้มีกาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การออกประชาสัมพันธ์พื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร การถ่ายภาพนิ่ง ภาพสไลด์ วิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร การจัดรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 


กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ติดตั้งเครื่องเสียงในและนอกสถานที่ตามที่หน่วยงานขอและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

2.บันทึกภาพวิดีทัศน์ด้วยกล้องระบบ VHS การปฏิบัติภารกิจสำคัญของคณะผู้บริหาร รวบรม ติดตามเป็นประวัติผลงาน และหรือประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อประสิทธิภาพและบริการสำหรับสื่อมวลชน 

3.ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศการประชุม การสัมมนา พิธีการ ต้อนรับบุคคลสำคัญ 

4.ตัดต่อภาพวิดีทัศน์เพื่อจัดลำดับของเหตุการณ์ ภารกิจสำคัญ จัดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหา 

5.จัดติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา การจัดงานในโอกาสพิเศษในห้องขนาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หรืองานชุมชนในภาคต่ำ โดยดารปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความพร้อมให้ภาพที่ออกจากจอมีคุณภาพ 

6.ตรวจสอบภาพข่าวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครที่เสนอทางสถานีโทรทัศน์พร้อมบันทึกและสรุปรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กร ข่าวผลงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบันทึกสำเนาภาพเรียบเรียงจัดทำรายงานสรุปทุกวัน 

7.ควบคุมเสียงรายการส่งกระจายเสียงทางสายเพอการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แต่ละวันมี 3 ช่วงรายการ ได้แก่ ข่าวสิบโมงเช้า การกระจายเสียงภาคกลางวัน รายการสาระและบริการ ( ช่วงเย็น ) 

8.บันทึกเทปเสียงคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่งลักษณ์เป็นรายการวิทยุ ข่าวประกอบเสียงจัดส่งเทปเผยแพร่ทางสถานวิทยุกระจ่ายเสียงภาค A.M. และ F.M. ทุกวัน 

9.บันทึกเทปสปอตข้อความประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแจกจ่ายไปยังสถานีวิทยุและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยแพร่ในโอกาสสำคัญและการรณรงค์ 

10.บันทึกเทปข้อความประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยใช้เสียงประกอบเพลงและข้อความประชาสัมพันธ์ ความยาว 15 – 30 นาที และสำเนาแจกจ่ายไปยังชุมชนและหน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

11.จัดเตรียมเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อความพร้อมทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 

12.จัดข่าวสารและข้อมูลเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อเผยแพร่กับสื่อมวลชนและผู้สนใจโดยปรับข้อมูลให้ทันเหตุการณ์ทุกวัน 

 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ผลิตรายการวิทยุเผยแพร่นโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รวมทั้งติดต่อประสานงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุต่าง ๆ ทั้งภาค A.M. และ F.M. เพื่อรายงานผลสำเร็จของงานและความคืบหน้าต่าง ๆ 

2. ผลิตข่าวสั้น “ ย่อยข่าว กทม .” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุต่าง ๆ กว่า 30 สถานี โดยส่งทางโทรสารวันละ 2 ครั้ง 

3. ควบคุมการผลิตเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานคร “ กทม . สาร ” ประกอบด้วยฉบับส่วนกลาง และฉบับประจำกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มต่อเดือน เพื่อเผยแพร่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

4. ผลิตสปอตวิทยุรณรงค์กิจกรรมงานตามโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร ส่งเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 

5. เขียนบทความประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางสื่อหนังสือพิมพ์ 

6. ทำหน้าที่เป็นพิธีกร และโฆษก ในงานพิธีการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมพิเศษ การแถลงข่าวของกรุงเทพมหานคร 

7. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในริ้วขบวนในงานพิธีการ งานประเพณีต่าง ๆ หรือตามหน่วยงานอื่นร้องขอ 

8. จัดรายการเสียงตามสายภายในหน่วยงานทุกวัน วันละ 3 ช่วงเวลาเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

 


กลุ่มงานสื่อข่าวและเผยแพร่ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำตาราวกำหนดงานคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามทำข่าว 

2. ติดตามทำข่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯ รวมทั้งต้องแสวงหาข่าวและรวบรวมข่าวจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำลงข่าวประจำวันของกรุงเทพมหานคร และส่งเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง 

3. จัดทำข่าวแจกหรือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกไปทำข่าวทั้งในและนอกสถานที่ตามข้อ 1 ทุกครั้ง 

4. จัดทำข่าวตามนโยบายเฉพาะกิจ เช่น น้ำท่วม งานกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ และกรณีมีเหตุการณ์เร่งด่วน ซึ่งต้องติดตามผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปทำข่าวอย่างใกล้ชิด 

5. จัดทำข่าวงานพระราชพิธี งานพิธีการ วันสำคัญ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ 

6. จัดให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครแถลงข่าวเฉลี่ยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ในการแถลงข่าวทุกครั้งต้องประสานเรื่องการขอใช้สถานที่ หรือห้องแถลงข่าว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอข้อมูลรายละเอียด การจัดทำข้อความฉากหลังแถลงข่าว และประสานฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ ในเรื่องการจัดทำอุปกรณ์ประกอบ 

7. จัดทำกำหนดงานพร้อมแผนที่ ( กรณีออกไปทำข่าวนอกสถานที่ ) แจ้งสื่อมวลชนทุกแขนงมาถ่ายภาพ ทำข่าว และโทรทัศน์ประสานสื่อมวลชนอีกครั้งหลังจากแจ้งกำหนดการแถลงข่าวแล้ว 

8. จัดทำข่าวประกวดราคา 

9. จัดทำปฏิทินข่าว 

10. จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และงานที่เกี่ยวกับนโยบายเฉพาะกิจโดยจัดทำในลักษณะเป็นรูปเล่ม เผยแพร่แก่สื่อมวลชนเพื่อนำไปจัดทำเป็นสกู๊ปข่าวพิเศษ และสำหรับสถานีโทรทัศน์อ่านเผยแพร่ขณะถ่ายทอดสดพิธีการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจ 

11. ผลิตเอกสารข่าวประจำวันของกรุงเทพมหานคร วันละ 3,000 ฉบับ ฉบับละ 16 – 20 หน้า จำนวน 35 – 50 ข่าว เป็นประจำทุกวัน 

12. จัดทำสกู๊ปข่าวพิเศษเผยแพร่สื่อมวลชน ( หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ) 

13. จัดงานมวลชนสัมพันธ์ 

14. อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวล ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และดำเนินการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

15. ดูแลห้องสื่อมวลชนและอุปกรณ์สำนักงานของสื่อมวลชน 

• 16. จัดทำทะเบียนสื่อมวลชนให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

17. จัดทำแฟ้มข้อมูลโดยแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ สำหรับเก็บไว้เป็นข้อมูล บริการสื่อมวลชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป 

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


สื่อที่เผยแพร่ข่าวประจำวันของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1. หนังสือพิมพ์จำนวน 33 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ดิออเตรเลี่ยน หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น ASAHI SHIBUN, ASIAN GENERAL BUREAR 

2. สถานีวิทยุ จำนวน 33 สถานี และเสียงอเมริกา 

3. สถานีโทรทัศน์ 5 ช่อง และเคเบิ้ลทีวี 

4. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และชินวัตรไดเรคทอรี่ส์ ของบริษัทชินวัตร ไตเรคทอรี่ส์ จำกัด 

5. ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้สนใจ ฯลฯ 

 


กลุ่มงานภาพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ถ่ายภาพนิ่ง สีขาว – ดำ สไลด์ สไลด์มัลติวิชั่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สารคดี กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บเป็นประวัติผลงานสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน เช่น 

   • ติดตามถ่ายภาพผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถ่ายภาพทำข่าวทั้งในและนอกสถานที่เป็นประจำทุกวัน โดยดำเนินการถ่ายภาพ วีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สไลด์ เพื่อจัดส่งสื่อมวลชน เช่น อัดสำเนาวิดีทัศน์ ส่งโทรทัศน์ทุกช่อง อัดขยายภาพนิ่ง ส่งหนังสือพิมพ์ ด้วยความรวดเร็ว 

    • ติดตามถ่ายภาพทำข่าวให้กับประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ กิจกรรมผลงาน การแถลงข่าว ฯลฯ เพื่อเผยแพร่และรวบรวมเป็นประวัติผลงาน 

     • ติดตามถ่ายภาพทำข่าวของสำนัก สำนักงานเขต และจัดถ่ายภาพรวบรวมกิจกรรมผลงาน 

2. บริการถ่ายภาพของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่แจ้งความประสงค์ขอมา 

3. จัดเก็บภาพนิ่งเข้าเล่มและจัดรวบรวมไว้เป็นประวัติและเป็นสมุดภาพเพื่อสะดวกในการค้นหา 

4. จัดเก็บรวบรวมฟิล์มทุกชนิด วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ สารคดีต่างๆ บันทึกเป็นสมุดรวบรวมไว้เป็นประวัติ และสะดวกในการค้นหาที่รวดเร็ว โดยการแยกเป็นแฟ้มที่ชัดเจน 

5. ติดต่อประสานงานกับหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เพื่อบริการจัดส่งภาพถ่ายกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเป็นประจำทุกวัน 

6. ตัดต่อวิดีทัศน์ 

7. จัดทำสมุดภาพผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร บริการแก่หน่วยงานที่ต้องการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอื่นๆ ที่ขอมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของกรุงเทพมหานครอย่างกว้างขวาง 

8. ทำบอร์ด จัดนิทรรศการ ขยายภาพติดบอร์ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

9. จัดทำภาพข่าว ประกอบลงในเอกสารข่าวของกรุงเทพมหานคร ประจำทุกวัน 

10. ขยายภาพ จัดรูปภาพประกอบภาพข่ายในกิจกรรมบางอย่างที่ต้องการให้สื่อมวลชนเข้าใจ การแถลงข่าวเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลประกอบเป็นประโยชน์ในการเสนอข่าวของสำนักพิมพ์ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและสามารถนำ ภาพข่าวไปเสนอได้ทันที 

11. ขยายภาพจัดรูปภาพประกอบลง จุลสารกรุงเทพมหานคร วารสารกรุงเทพมหานคร หนังสือรายงานประจำปีของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนอื่น ๆ ที่ขอมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผลงานของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 

12. จัดภาพกิจกรรมเอกสารเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้า โครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และงานที่เกี่ยวกับนโยบายเฉพาะกิจ ซึ่งมีเป็นประจำทุกวัน โดยจัดทำในลักษณะเป็นรูปเล่มเผยแพร่ แก่สื่อมวลชน เพื่อนำไปจัดทำเป็นสกู๊ปข่าวพิเศษ และสำหรับเป็นข้อมูลในรายการถ่ายทอดสดพิธีการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจ

 

 

Pin It
e-max.it: your social media marketing partner