foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2942744
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1027
17325
31341
2789439
336826
503863
2942744

Your IP: 54.163.53.153
2018-02-20 02:48

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกัยการรวบรวมและสรุปข่าวเกี่ยวกับกรุงทพมหานครจากสื่อมวลชนเสนอผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การชี้แจง สรุป และรวบรวมคำชี้แจงการร้องทุกข์เสนอผู้บริหารและสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สำคัญเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดสื่อมวลชนสัญจร การสำรวจทัศนคติด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย ประมวล และสรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครจากสื่อมวลชนเสนอผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข่าว การชี้แจงข่าว การสำรวจทัศนคติและการประเมินผลประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะกรรมการสาขาเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร การจัดทำสถิติข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมจากหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
 
งานด้านการประมวลข่าวและชี้แจงข่าว 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
1. ดำเนินการตรวจ วินิจฉัย และประมวลข่าว บทความ บทบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์ภาษา ไทย ภาษา จีนและภาษาอังกฤษ จำนวน 34 ฉบับ เป็นประจำทุกวัน เกี่ยวกับข่าวกรุงเทพมหานคร ข่าวหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และข่าวที่อยู่ในกระแสซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร แล้วสำเนานำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกจัดทำเป็น ดังนี้ 

2. ข่าวด่วนเช้านี้ โดยตรวจ วินิจฉัยข่าวสำคัญและมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ก่อนเวลา 08.30 น . ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเฉพาะกิจ หรือให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่มาซักถาม 

3. ข่าวกรอบเช้า โดยประมวลจากหนังสือพิมพ์ จำนวน 34 ฉบับ จำนวน 25 ชุด ๆ ละประมาณ 250 - 300 ข่าว ดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 11.00 น . 

4. ข่าวกรอบบ่าย จำนวน 25 ชุด ๆ ละประมาณ 50 ข่าว ดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 13.00 น . 

5. ข่าวกรอบวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประมาณ 400 ข่าว 

6. ข่าวเพื่อทราบ โดยตรวจ วินิจฉัยข่าว บทความ บทบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์ ว่าสื่อมวลชน และประชาชนให้ความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดของ กทม . บ้าง ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

7. ข่าวชี้แจง / ร้องเรียน โดยตรวจวินิจฉัยว่า มีข่าวใดบ้างที่ กทม . ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชา ชน และสื่อมวลชน ดังนี้ 

8. กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน จะสรุปเป็นประเด็นข่าวร้องเรียนส่งหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเพื่อทราบและชี้แจงข่าวหนังสือพิมพ์ 
 
9. กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนผู้บริหารระดับสูงในทางเสื่อมเสีย และเป็นเรื่องวิชาการในเชิงลึกจะรีบส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนัก หรือสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการ ชี้แจงข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ แล้วสำเนาการชี้แจงข่าวหนังสือพิมพ์ฯ นำเรียน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นๆ จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาการชี้แจงข่าวส่งให้ กองประชาสัมพันธ์อีก 1 ชุด สำหรับเก็บเป็นหลักฐาน ในการชี้แจงข่าว 

10. จัดทำเอกสารข่าว “ กทม . ชี้แจงข่าวร้องเรียน ” โดยนำสำเนาการชี้แจงข่าวหนังสือ พิมพ์ของหน่วยงานมาเรียบเรียงเป็นข่าวชี้แจง ทุกวัน ๆ ละ 200 ฉบับ ส่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต หน่วยงานการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร และส่งเผยแพร่แก่สื่อมวลชนทุกแขนง 

11. ข่าว ที่เกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกวัน เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ 

12. ข่าว ที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมและความยากจน ส่งรองปลัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน 

13. ข่าว ที่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ส่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นประจำทุกวัน 

14. ข่าว ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งประธาน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุก วัน 

15. จัดบอร์ดข่าวหนังสือพิมพ์ เผยแพร่แก่ข้าราชการ กทม . และประชาชนที่มาติดต่อ ราชการภายในศาลาว่าการ กทม . 

16. เป็นศูนย์กลางข่าวหนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับ กทม . 
 
 
 
งานด้านการวิเคราะห์ข่าว 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
1. สรุปข่าวที่สำคัญและน่าสนใจ จากหนังสือพิมพ์ จำนวน 34 ฉบับ นำเสนอผู้บริหาร กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวัน 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว โดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ที่นำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อหาที่มาของข่าวและข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร จะได้หาทางออกให้กับผู้บริหาร หรือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ผู้บริหารในการกำหนดนโยบายในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือความต้องการของ กทม . 

3. วิเคราะห์บทบรรณาธิการและบทความในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ กทม . เสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนที่มีต่อ การดำเนินงานของ กทม . ในด้านต่าง ๆ 

4. ประเมินทัศนคติทั้งเชิงบวกและลบของสื่อมวลชนที่มีต่อกิจกรรม / โครงการของ กทม . ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลกิจกรรม / โครงการของ กทม 

5. การรวบรวมและสรุปความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะ ของบุคคล หน่วยงาน ตลอด จน คอลัมนิสต์ที่มีต่อกิจกรรม / โครงการใดโครงการหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ กทม . และอยู่ในกระแสความสนใจของสื่อมวลชนในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมโครงการ หรือแก้ไขปัญหาของ กทม . 

6. จัดทำสถิติข่าวกรุงเทพมหานครจากสื่อมวลชน เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักและสำนักงานเขต 

7. สรุปข่าวนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใน 7 ด้าน ที่นำเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุก 3 เดือน 
 
 
 
โครงการ / ระบบงาน / หน้าที่รับผิดชอบ อื่น ๆ 
 
1. จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ “ พบกัน จันทร์ละหน คนกับข่าว ” โดยจัดให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กทม . หมุนเวียนมาแถลงข่าว ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น . 

2. จัดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องร้องเรียนที่นำเสนอทางสื่อมวลชน กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว ที่สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อ กทม . จะประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแถลงข่าวชี้แจงทำความเข้าใจ หรือนำสื่อมวลชนไปยังสถานที่จริง 

3. จัดสื่อมวลชนสัญจร โดยนำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงาน หรือสถานที่ สำคัญ ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิดและสร้างภาพ ลักษณ์ ที่ดีต่อ กทม . 

4. งานระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลข่าวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำข่าวที่ประมวล ได้ ในแต่ละวัน วันละประมาณ 250 – 300 ข่าว เข้าระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลข่าว 

5. ระบบงานรับ – แจ้ง และชี้แจงข่าวร้องทุกข์ที่ผ่านทางสื่อมวลชนด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านทางสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานรับผิดชอบทาง คอมพิวเตอร์ระบบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งทันสมัย การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น ไม่มีเรื่องหายและตกค้าง ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

6. จัดประชุมคณะกรรมการสาขาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 

7. โครงการข่าว 10 โมงเช้า คัดเลือกข่าวหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจ เพื่ออ่านออกเสียง ตามสายทุกวัน ภายในศาลาว่าการ กทม . 1 ( เสาชิงช้า ) ศาลาว่าการ กทม . 2 และสำนักงานเขต ต่าง ๆ 

8. ดำเนินการจ้างแปลข่าวภาษาจีน โดยแปลข่าวของกรุงเทพมหานครจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และแปลข่าวกรุงเทพมหานคร และข่าวที่เกี่ยวข้อง ทุกวัน ๆ ละ 6 ฉบับ จากหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

9. ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ในงานพระราชพิธีและพิธีการต่าง ๆ โดยร่วมกับตำรวจสันติบาลติดปลอกแขนสื่อมวลชน 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner