RSS

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการสำนักเทศกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ต.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0532 ต่อ 3320 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน เพื่อช่วยปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 โรงเรียน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

กทม.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานตลาด

นายจิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “เพื่อการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานตลาด”ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงานวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตบางคอแหลม     รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 1อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1อัตราปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5ต.ค. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 0664ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่อาคารจีนเทียนประสิทธิ์ ชั้น 2 โรงเรียนวัดปทุมคงคา อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2235 9127ต่อ 7185ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดคณิกาผล ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ย. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตพระนคร  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2อัตรา อาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 2อัตรา อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน จำนวน 1อัตรา อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 4) อาคาร 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22ก.ย. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2628 9066ต่อ 6585หรือ 0 2282 3667 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 20 ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 14–20 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2246 0259 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางซื่อ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(กวาด) จำนวน 6อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 18อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตรา และคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 25ก.ย. – 13ต.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2586 9977 ต่อ 6008 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...