foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2942774
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1057
17325
31371
2789439
336856
503863
2942774

Your IP: 54.163.53.153
2018-02-20 02:53

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 25 ก.พ. 61 ณ บริเวณบ้านหนังสือร่มเกล้า 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้าสวน 60 พรรษา บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว และบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง เขตลาดกระบัง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการให้ความรู้เทคนิคการอ่านขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมวาดภาพ เรียงความ เล่านิทาน มอบของขวัญ ของที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 23 ก.พ. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองขวางตะวันออก (คลองบางแวก –คลองบางเพลี้ย) ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพิ่มความเข้าใจในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติทางกายใจ สังคม และปัญญา สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมดังนี้ การให้บริการด้านโยธา การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ให้บริการด้านรักษาความสะอาดฯ ให้บริการด้านความปลอดภัย ให้บริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมทั้งรณรงค์ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางนา  นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะทำการพัฒนาศาสนสถาน ตามโครงการ “พัฒนาสภาพแวดล้อมศาสนสถาน” ในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดศรีเอี่ยม และวัดบางนาใน โดยจะดำเนินการทำความสะอาด ล้างพื้น กำแพง ทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ บริเวณโดยรอบศาสนสถาน เพื่อให้วัดมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

อ่านเพิ่มเติม...

นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 2 จัดอบรม “การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ในวันที่ 21 ก.พ. 61 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 สำนักงานเขตคันนายาวทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้นอกระบบ สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเครื่องมือในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กยุค 4.0” ให้กับข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ในวันที่ 22-23 ก.พ. 61    ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่   ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เขตฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ปลูกต้นดาวกระจายในพื้นที่ จำนวน 1ไร่ บริเวณ ซ.สายไหม 56เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ลดมลพิษทางอากาศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ที่สัญจรผ่าน พร้อมถ่ายรูปความสวยงามของดอกดาวกระจายสีเหลืองอร่ามที่กำลังบานสะพรั่ง เก็บไว้เป็นที่ระลึก

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่   นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 23 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 กำหนดจัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง ซ.ศาลธนบุรี 17  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค โดยนำสิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งดังกล่าวมารวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...