RSS

หนองจอกจัดประชุมกรรมการชุมชน

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชน  เป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือน พ.ค. 61 นี้ จัดให้มีการประชุมในวันที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ศาลาประชาคม เขตหนองตอก เพื่อแจ้งข้อราชการของสำนักงานเขตหนองจอก และให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับฟังปัญหาของชุมชน และร่วมแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่                     

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตหนองจอก รายงาน)

มีนบุรีร่วมสร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงท่อ

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน เขตฯ จึงได้เตรียมความพร้อมรับมือด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ขุดลอกคู คลอง               เพื่อเปิดทางน้ำไหลทั่วพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่า ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน คือ การอุดตันของท่อระบายน้ำ อันเป็นผลมาจากการทิ้งขยะลงในท่อ และคู คลอง เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ให้มีจิตสำนึกที่ดี และมีส่วนร่วมกันดูแล คูคลอง ท่อ และทางระบายน้ำต่างๆ โดยไม่ทิ้งเศษขยะ ดิน ทราย วัสดุต่างๆ หรือกระทำการใดๆ ให้เกิดการกีดขวาง หรืออุดตันการระบายน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

ยานนาวาจัดพิธี “อัฏฐมีบูชา”

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา กำหนดจัดงานพิธี“อัฏฐมีบูชา ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 61 ณ วัดด่าน ถ.พระรามที่ 3 ซึ่งเป็นงานประเพณีของเขตยานนาวาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้ว 7 วัน โดยมีพิธีสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการแสดงพระธรรมเทศนา พิธีแห่พระปางดับทุกข์ออกจากวัดด่าน ไปตามเส้นทางรอบพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา พิธีอัฏฐมีบูชา และพิธีการจำลองถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้า พร้อมแจกพระธาตุจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของประชาชนที่เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง ดูแลสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครขึ้น โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครสาขา จำนวน 4 สาขา ดังนี้ 1.ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง 2.ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครสาขาสายไหม 3.ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 4.ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาอ้อมน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะอันตรายให้ปลอดภัย

นางสาววรรณดี  สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า การจัดเก็บขยะอันตรายในบ้านที่มีสารอันตรายและเป็นขยะอันตรายต่อชุมชน มีวิธีเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายให้ปลอดภัย ดังนี้1.ปิดฝาภาชนะให้แน่นเพื่อมิให้ผลิตภัณฑ์ระเหยหรือรั่วไหลได้ 2.เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในตู้ที่ล็อคหรือให้ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 3. เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็นให้ห่างไกลจากแหล่งที่มีความร้อนหรือที่สามารถติดไฟได้ 4.ให้เก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุเดิมที่มีสัญลักษณ์ หรือข้อความระบุชัดเจน   ถ้าภาชนะบรรจุเสื่อมหรือชำรุดให้ใส่ผลิตภัณฑ์พร้อมภาชนะที่บรรจุนั้นลงในถังพลาสติกพร้อมปิดฝาให้สนิท

อ่านเพิ่มเติม...

ยานนาวารับสมัครแม่ตัวอย่าง ประจำปี 61

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาสังคม ขอความร่วมมือสำนักงานเขตเปิดรับสมัคร “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9ส.ค. 61 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างกรุงเทมหานคร “วันแม่” ประจำปี 2561ในการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทิตา โดยยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป    ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9ส.ค. 61

อ่านเพิ่มเติม...

ธนบุรีประชุม คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตธนบุรี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และเพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ร่วมประชุม ในวันที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บางซื่อนัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เขตฯ จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ประจำเดือน มิ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 3 มิ.ย. 61 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ซ.7, 7/1, 9 และ 11 วันที่ 10 มิ.ย. 61 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ซ.13, 15 และ 17 วันที่ 17 มิ.ย. 61ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ซ.23 และวันที่ 24 มิ.ย. 61 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ซ.14,16 และ 18 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2586 9974

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตบางซื่อ รายงาน)

ลาดกระบังจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 10 มิ.ย. 61 บริเวณบ้านหนังสือร่มเกล้า 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้าสวน 60 พรรษา บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว และบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการให้ความรู้เทคนิคการอ่านขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมวาดภาพ เรียงความ เล่านิทาน มอบของขวัญ ของที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...