ข่าวรับสมัครงาน วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561

ม.นวมินทรฯ รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองถึง 30 มิ.ย.นี้

รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งว่า มหาวิทยาลัยนวมินทรฯ รับสมัครสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราเป็นสำคัญ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nmu.ac.th หรือ www.ucd.nmu.ac.th

                                                                        -----------------    (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner