ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

สำนักงานเขตบางรัก เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 1 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ กวาด เก็บขนมูลฝอย) บ 1 คนสวน บ 1 และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถ

บรรทุกเทท้าย รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2236 1395 หรือ โทร. 1555

e-max.it: your social media marketing partner