กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

 

(2 ก.ค.60) เวลา 09.00 น. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักการ

ศึกษา ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตบางนา เขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา เขตสาทร เขตสวนหลวง เขตบางคอแหลม และเขตปทุมวัน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด) เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับกลุ่มเขตมีการสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 58 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 168 คน โดยจะมีการบรรยายหัวข้อ "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา" และการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด 2 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษากลุ่มเขตกรุงเทพใต้สู่ไทยแลนด์ 4.0 และความพร้อมเป็นโรงเรียน 2 ภาษาได้อย่างไร และการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับเขตและระดับกลุ่มกรุงเทพใต้

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี นอกจากผู้เข้ารับการประชุมจะได้ทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะได้สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาและเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังจะได้พัฒนาเด็กนักเรียนของเราให้เท่าทันกับการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเตรียมความพร้อมและการทำงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในอนาคตสู่โรงเรียน 2 ภาษาอีกด้วย
---------

e-max.it: your social media marketing partner