Up

Infographic ชุด ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมา
ตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ : สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการ
ตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
ตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
ตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77