BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. ด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก การจัดเก็บเอกสาร การเวียนหนังสือปิดประกาศ

2. ด้านการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง การโอน การย้าย การเพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิ การลาศึกษาต่อ การลาอุปสมบท การลาไปต่างประเทศ การเลื่อนระดับ การฝึกอบรม การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอเหรียญกาชาด การทำบัตรทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง การทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้าง การควบคุมวันลาข้าราชการและลูกจ้าง การทำหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน

3. ด้านการงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การของบประมาณ การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ การขอจัดสรรเงินงบกลาง ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การรายงานงบรับ – จ่ายเงิน การของเงินงวด การกันเงินเหลื่อมปี

4. ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าไฟฟ้า ค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ การจำหน่ายทรัพย์สิน การจัดซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ

5. การควบคุมและจัดยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานของกองประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 16:45 น.)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11