BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ สำนักอนามัย กทม. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ไม่มีการแข่งขันการเสนอราคา และไม่เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้ยกเลิกเปิดซองสอบราคาในครั้งนี้ สอบถามโทร. 0 2349 1816-7 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท สำนักอนามัย กทม. ขอยกเลิกสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน เนื่องจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา ไม่มีการแข่งขันการเสนอราคา และไม่เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้ยกเลิกการเปิดซองสอบราคาในครั้งนี้ สอบถามโทร. 0 2258 4892 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

1. สำนักงานเขตบางพลัด กทม. ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางพลัด) จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2434 6368 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

1. สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3432, 3490 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคาวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

1. ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพญาไท กทม. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน เนื่องจากไม่สามารถประกาศในระบบ E-GP เพราะระบบเกิดขัดข้องและกรุงเทพมหานครเห็นว่ายังไม่มีผู้มารับเอกสารในการสอบราคา           จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2279 4141 ต่อ 6478 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

1. สำนักงานเขตราชเทวี กทม. ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดดิสหงสาราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 4203 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคาอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

1.1 ประมูลซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป 2 คัน

1.2 จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11