BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน  วัดความดันโลหิตแบบภายนอกการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2863 1377, 0 2437 0123 ต่อ 1409-10 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

1. สำนักการคลัง กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ คือ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบ INKJET กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 24 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองบัญชี สำนักการคลัง ชั้น 3 กทม.1  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอดูครุภัณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองบัญชี สำนักการคลัง ห้อง 301 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เม.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2224 3009 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

1. กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 15 รายการ อาทิ โทรทัศน์สี เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เก้าอี้ทำงาน และเครื่องโทรสาร ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 20 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 7 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2247 9450 ต่อ 3964-5 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ อาทิ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบอิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องฟอกอากาศฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.15-10.15 น.และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 20-21 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 4941, 0 2224 8478 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 14 รายการ อาทิ ตู้ไม้ติดประกาศ เก้าอี้อลูมิเนียมพับได้ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 4 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อไปที่คุณอนัญญา ชาลีวรรณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ สอบถามโทร. 0 2396 1866 ต่อ 26,44 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

1. สำนักพัฒนาสังคม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 อาทิ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และดทรศัพท์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 18 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 (อาคาร 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม(โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง 2) ในวันที่ 12 เม.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2247 9682 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

1. กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กทม. ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 15 รายการ เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการขายทอดตลาดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดพัสดุ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3996/2546 จึงขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ในวันพุธที่ 22 มี.ค. 60 ดังกล่าว หากจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโทร. 0 2247 9450 ต่อ 3964-5 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11