BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างงานปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากคลองตารุ่งถึงคลองนายโอ๋ พื้นที่เขตบางขุนเทียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากมีเหตุผลบางประการ จึงขอเลื่อนกำหนดแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ จากเดิม วันที่ 24 ก.พ. 60 และกำหนดวันเสนอราคา 13 มี.ค. 60 เป็น แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ วันที่ 2 มี.ค. 60 และกำหนดวันเสนอราคา 17 มี.ค. 60 สอบถาม โทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกประมูลจัดซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก ชนิดโฮล์เมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาผ่านการพิตจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพียงรายเดียว กรุงเทพมหานครจุงขอยะเลิกประกาศประมูลดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2292 3050  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

1. สำนักงานเขตยานนาวา กทม. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตยานนาวา (ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 (ซอยอมร) จากถนนพระรามที่ 3 ถึงสุดระยะที่กำหนดให้) เอกสารราคาชุดละ 1,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มี.ค. 60 เวลา 12.00 น. เป็นอันสิ้นสุด สอบถามโทร. 0 2294 2396, 0 2284 1535 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

1. สำนักงานเขตหนองจอก กทม. ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 2,265 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ และกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 มี.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเขจหนองจอก ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 3 สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2543 2528 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากคนไข้รับประทาน กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 มี.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2863 1377, 0 2437 0123 ต่อ 1409-10 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอเอกสารหลักฐานถูกต้องตามประกาศกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครจึงขอยกเลิกการดำเนินการสอบราคาดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2224 3074 ในวันและเวลาราชการ

2. กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 11,900 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.พ. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2248 8101 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตบึงกุ่ม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 1,583 รายการ อาทิ เครื่องโทรสาร  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 ก.พ. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 3 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 3 สอบถามโทร. 0 2364 7417 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

1. สำนักงานเขตคันนายาว กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 602 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 3-6  เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องโทรสาร และเครื่องขยายเสียงฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 มี.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคันนายาว และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสนีย์วงศ์ 1 ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคันนายาว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มี.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2379 9953 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11