BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบอากาศและเติมอากาศในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ม.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถาม โทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1409-10, 1413 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

1. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ

1.1 จัดซื้อ Citronella oil จำนวน 2,800 kg. รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ก.พ. 60

1.2 จัดซื้อ Propylene glycol จำนวน 24,000 kg. รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.พ. 59

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย สอบถามโทร. 0 2580 8782 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

1. สำนักงานเขตประเวศ กทม. ประมูลจ้างปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

1. สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างงานยกระดับฝาบ่อระบบรวบรวมน้ำเสีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 18,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ม.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2248 8101, 0 2245 9558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

1. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 25,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ม.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 1207 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

1. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ คือ ศาลา กระเบื้องดินเผามุงหลังคา ไม้ เศษวัสดุ และเหล็ก กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 3 ก.พ. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนธนบุรีรมย์ กลุ่มสวนสาธารณะ 2 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เขตทุ่งครุ ผู้สนใจติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆได้ที่สวนธนบุรีรมย์ กลุ่มสวนสาธารณะ 2 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2426 3210 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

1. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประมินผล กทม. ประมูลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประมินผล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ม.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2247 6993 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11