BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

1. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 2 กทม.2 เขตดินแดงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ย. 59 สอบถามโทร. 0 2247 6993 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559

1. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบโปรแกรมสำหรับจัดคิวในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 2 กทม.2 เขตดินแดงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.ย. 59 สอบถามโทร. 0 2247 6993 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

1. สำนักงานเขตราชเทวี กทม. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตราชเทวี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2354 4206 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

1. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารสำนักการระบาน้ำ กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

1. สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. ประมูลจ้างงานปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองต้นตาลในซอยอนามัยงามเจริญ 33 เชื่อมซอย 31 แขวงท่าข้าม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน หรือที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม. 2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ส.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2415 0156 ต่อ 5813 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

1. กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 194 รายการ อาทิ ลิฟท์ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ และรถยนต์นั่งส่วนกลางฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 9 ก.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานบริการที่จอดยานยนต์ ชั้น 6 ตลาดยอด บางลำภู เขตพระนคร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองรายได้ สำนักการคลัง เขตพระนคร ขอดูครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดได้ในวันที่ 31 ส.ค. 59 เวลา 10.00-12.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 8266, 0 2281 1450 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

1. สำนักงานเขตคลองสามวา  กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 299 รายการ อาทิ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ไมโครโฟน ตู้เหล็กประตู 2 บาน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 7 ก.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11