BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559

1. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 109 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 59 สอบถามโทร. 0 2393 5966 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

1. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 4) โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 59 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 10456-7 โทรสาร 0 2328 6920 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559

1. กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จากเดิม กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างในวันที่ 11 พ.ค. 59 ระหว่างเวลา 10.30-11.00 น. และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นภายในวันที่ 26 พ.ค. 59 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 13 มิ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป แก้ไขเป็น กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างในวันที่ 11 พ.ค. 59 ระหว่างเวลา 10.30-11.00 น. และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นภายในวันที่ 16 มิ.ย. 59

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

1. โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 75 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 59 สอบถามโทร. 0 2393 4062 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

1. สำนักงานเขตดินแดง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 372 รายการ อาทิ เก้าอี้ไม้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีไฟฟ้า เครื่องปั๊มน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็นฯลฯ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง และสถานที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59 กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 21 มิ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559

1. โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม สำนักงานเขตบางซื่อ กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนแบบฝึกหัด และหนังสือห้องสมุด จำนวน 540 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พ.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2585 2201 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

1. โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 189 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2392 1571 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11