BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

1. สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ เอกสารราคารชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ส.ค. 59 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต สอบถามโทร. 0 2292 2141 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

1. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 12 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น โต๊ะทำงานระดับ 7-9 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และเครื่องพิมพ์แบเลเซอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันซอง ในวันที่ 1 ส.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8 ผู้สนใจติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8 ในวันที่ 29 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2640 9981-2 ต่อ 1 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

1. โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจ้างเหมาชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และชุดนอนอนุบาล  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ก.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2393 4062 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

1. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002, 0 2226 6224 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559

1. สำนักงานเขตคลองเตย กทม. ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวนำ 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2240 2486 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

1. สำนักงานเขตวังทองหลาง กทม. ประมูลจ้างปรับปรุงซอยลาดพร้าว 83 (ซอยคุณหญิง) จากที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดระยะที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6965 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

1. สำนักงานเขตวังทองหลาง กทม. สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวังทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6988 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11