BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตวัฒนา ขยายเวลารับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา จากเดิมระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2557 นั้น ปรากฏว่ายังไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกแต่อย่างใด สำนักงานเขตฯ จึงขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

เขตบางกอกน้อยรับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ช1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

คลองสานเปิดรับนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม)

นายวิชชพงศ์ สุวรรณมัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ก.ย. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7387 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา ทั้ง 8 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนวัดธาตุทอง ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง และภาษาจีน 1 ตำแหน่ง โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง ภาษาจีน 1 ตำแหน่ง และภาษาอาหรับ 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11