BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นางมนต์จันทร์ จันทร์คงช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครวิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 21 อัตรา ภาษาจีน จำนวน  6 อัตรา ภาษามาลายู จำนวน 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา ภาษาเกาหลี จำนวน 3 อัตรา ภาษาพม่า จำนวน 3 อัตรา และภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ ชั้น 5 สำนักพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

บางกอกน้อยรับสมัครงาน
นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 240 บาท คุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานและพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 ตำแหน่งช่าง (ซ่อมบำรุง) จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับพนักงานประกันสังคม

นายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า โรงพยาบาลเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นางสาวกุลกันยา  ศุขะพันธุ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางบอน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ย.56 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางบอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2450 3274 ในวัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิประถมศึกษา/ผู้ไม่มีวุฒิการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11