BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 3 กันยายน 2557

นางสาวกุลกันยา  ศุขะพันธุ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลโดยวิธีการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือแพทย์ (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

นายสมชาย วรสินวัฒนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา อาสาสมัครวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครงาน วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

นายสมชาย วรสินวัฒนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานตลาด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานของสักงานตลาด ตำแหน่งช่าง จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาด อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทุ่งครุรับสมัครคนประจำรถ

นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

นายสมชาย วรสินวัฒนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกะปิ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง จำนวน 3 อัตรา ผู้ที่สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11