BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 12 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตากสิน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่หามเปล) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

สะพานสูงเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557

นางจันทนา พันธุ์พิริยะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิทยากรส่งเสริมอาชีพ ตำแหน่งวิทยากรสอนวิชาภาษาต่างประเทศหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ 1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เม.ย. 57

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานตลาด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เม.ย.57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 215 0740-42 ต่อ 23

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11