BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

สำนักการแพทย์ขยายเวลารับสมัครงาน


นายสามารถ ตันอริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า สำนักการแพทย์ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกองวิชาการ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์รับสมัครพนักงานประกันสังคม

นายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่าโรงพยาบาลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ในตำแหน่งคนงาน จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งพนักงานหอพักผู้ป่วย จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา และ

อ่านเพิ่มเติม...

 

มีนบุรีรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา

นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬาเขตมีนบุรี จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. 56 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2540 7901, 0 2540 7169 ต่อ 6688 ในวันและเวลาราชการ

------------------ (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)
 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556

บางบอนรับอาสาสมัครบ้านหนังสือ

นางรัสยาภรณ์ นครสุต ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนสวนผัก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางบอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ส.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2450 3274 ในวัน เวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/bangbon

------------------ (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)
 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักวัฒนธรรมฯ ตำแหน่งสถาปนิก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สวนหลวงเปิดรับลูกจ้างหลายอัตรา


นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราน.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส1 จำนวน 20 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคาร 1 สำนักเทศกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค.56 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2465 7036  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11