BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือ) บ1 (เพศชาย)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส1 (เพศหญิง) จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ระดับ บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ระดับ ช1 รจำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธ.ค. 55 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 9711 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานหอพักผู้ป่วย (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เพศหญิง) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ (เพศ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงานวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งคนงาน (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานศูนย์

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางเขน ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่งนัก

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11