BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16-27 ก.พ. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 1257 ในวันและเวลาราชการ หรืดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://cpd.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลกลาง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 16 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคนครัว) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก บ1 จำนวน 4 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.พ. 58 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 0056 9ต่อ 5669 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตมีนบุรี รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 3 สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ก.พ. 58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2540 7901 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

สำนักพัฒนาสังคมรับอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน

​​          นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคมรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์สร้างโอกาสเด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 2-13 ก.พ. 58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน แทนตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ 2-13 ก.พ. 58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11