BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด หลายอัตรา ดังนี้

- รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) จำนวน 12 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ  เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พ.ย. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 22446 0259 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงานวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้         

สำนักพัฒนาสังคม    เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิทยากรส่งเสริมอาชีพ และอาสาสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวกุลกันยา  ศุขะพันธุ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตากสิน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 9 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11