BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

บางบอนเปิดรับอาสาสมัครสภาเยาวชน

นางรัสยาภรณ์ นครสุต ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 คน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 22 มกราคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ก.พ. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 8534 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ล1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส1 จำนวน 7 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2) ศาลาว่าการกทม. 2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ม.ค. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0338 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1  จำนวน 2  อัตรา  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1  จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก      ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงาน (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นางมนต์จันทร์ จันทร์คงช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครวิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 21 อัตรา ภาษาจีน จำนวน  6 อัตรา ภาษามาลายู จำนวน 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา ภาษาเกาหลี จำนวน 3 อัตรา ภาษาพม่า จำนวน 3 อัตรา และภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ ชั้น 5 สำนักพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11