BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ทุ่งครุรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่ง คนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ๑ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ค. 57 เวลา 08.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2464 4385 ในวันและเวลาราชการ

------------------ (ปชส...เขตทุ่งครุ รายงาน)


 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้


สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม จำนวน 8 อัตรา อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา และอาสาสมัครวุฒิประถมศึกษาหรือผู้ไม่มีวุฒิการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม อาคาร 3 ถ.มิตรไมตรี 3 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ค. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2248 6152 ต่อ 3910-1 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 12 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตากสิน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่หามเปล) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

สะพานสูงเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11