BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวกุลกันยา  ศุขะพันธุ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตากสิน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 9 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานตลาด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานตลาด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 20 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา นายช่างโยธา 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11