BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 17–24 ต.ค. 56

อ่านเพิ่มเติม...

 

บางกอกใหญ่รับอาสาสมัครหลายตำแหน่ง

น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตมีนบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 8 แห่ง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ต.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2540 7901 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดวิเศษการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ต.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2412 3193 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

วัฒนาเปิดรับพนักงานขับรถยนต์


นายครรชิต คุณาพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ต.ค. 56 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2381 8930 ในวันและเวลาราชการ

-----------------      (ทิพพาภรณ์....กปส. รายงาน) 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพี่เลี้ยง ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 9711 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

หลักสี่เปิดรับครูสอนภาษาหลายอัตรา


นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 6 โรงเรียน รวม 19 อัตรา ในตำแหน่งครูสอนภาษาจีน จำนวน 8 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 11 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ต.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11