BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนโรงพยาบาลกลางรับสมัครงาน

นายพิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง แจ้งว่า โรงพยาบาลกลางรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประกัน สังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลางตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ก.พ. 53 (ในวันเวลาราชการ) สอบถามโทร. 0-2220 8000 ต่อ 8077

---------------------------- (ฐปนรรฆ์...กปส.รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11