BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนโรงพยาบาลกลางรับสมัครงาน

นายพิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง แจ้งว่า โรงพยาบาลกลางรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประกัน สังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลางตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ก.พ. 53 (ในวันเวลาราชการ) สอบถามโทร. 0-2220 8000 ต่อ 8077

---------------------------- (ฐปนรรฆ์...กปส.รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11