BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

คลองสานรับสมัครครูสอนภาษาหลายอัตรา

นางคนึงนิจ ตราชูวณิช ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น   ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 12 อัตรา สังกัดโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โรงเรียนวัดเศวตรฉัตร โรงเรียนวัดสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาราม โรงเรียนวัดทองเพลง โรงเรียนวัดทองนพคุณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติและโรงเรียนวัดพิชัยญาติการาม ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ต.ค. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองสาน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ต.ค. 58 และตำแหน่งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค. 58 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 4) สำนักงานเขตคลองสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2438 7176 ต่อ 5087 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) บ1 จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2424 0056 ต่อ 5689 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 โรงเรียน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ต.ค. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 30 กันยายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี ระหว่างวันที่ 5-19 ต.ค. 58

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11