BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 26–30 ก.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสะพานสูง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตประเวศ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 5) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7149 ต่อ 6377 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 14 กันยายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 22 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานซักฟอก บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกทม.2 (อาคาร 2 ชั้น 4) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0348 ต่อ 2517 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับพนักงานหลายอัตรา

ผศ.ประยุทธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้วิจัยปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 33 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวสมัครงาน วันพฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการจราจรและขนส่ง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ก.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 1206 ต่อ 3110 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 12 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11