BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

นางชนัญยา จาดชนบท รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. แจ้งว่า สำนักฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 (รถบัส) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-29 ก.พ. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 6631 ต่อ 3415 ในวัน เวลาราชการ

----------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน)


 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตหนองจอก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอย ณ ชุมชนพัฒนาศาลาร่วมใจ เขตหนองจอก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.พ. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2543 2086 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

มีนบุรีรับสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือหลายอัตรา

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานบ้านหนังสือ จำนวน 26 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านหนังสือเขตมีนบุรี จำนวน 13 แห่ง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.พ. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2540 7901 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ยานนาวารับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลและฝ่ายรักษาความสะอาดสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด)  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 12 อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

จอมทองรับสมัครลูกจ้าง

นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 4) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ก.พ. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2427 7459 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

สัมพันธวงศ์รับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.พ. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2237 4541 ต่อ 7157 ในวัน เวลาราชการ

-----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

  

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สนน. รับลูกจ้างหลายอัตรา

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. แจ้งว่า สำนักฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล  เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกทม.2 ระหว่างวันที่ 3-9 ก.พ. 59

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11