BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

บางพลัดรับพนักงานสถานที่

นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม.  แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 2 อัตรา  ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 5)  ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2434 6368 ต่อ 6180 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

บางบอนรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา

นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พ.ค.59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2450 3274 หรือ 0 2450 3281 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

บางพลัดเปิดรับพนักงานสถานที่

น.ส.กรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2434 6368 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งคนงานสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 4206 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างโลหะ) ช1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช2 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่าง (ช่างเครื่องยนต์) ช3 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช3 จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสะพานสูง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918 ต่อ 7127 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 2-31 พ.ค.59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2236 1395 ต่อ 6207 ในวัน เวลาราชการ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 8)
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2428 4884 ต่อ 6837 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางบอน รับจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด และตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2450 3272 ในวัน เวลาราชการ

โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ช1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 6) อาคาร 17 ชั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 9711 ในวันเวลาราชการ

-- -- -- -- -- -- -- -- - (อิทธิพล...กปส. รายงาน)
 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11