BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 24 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ (ชั้น 3) ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) ระหว่างวันที่ 14–20 ธ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224 ในวัน ราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงานวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสวนหลวง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 9 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่    ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 1-9 ธ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2321 7926 ต่อ 7058 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครคนพิการ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารวิเศษภักดี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธ.ค. 59

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วัฒนารับลูกจ้างชั่วคราว

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ  ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 7) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2381 3982 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตยานนาวา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2295 0929 ต่อ 6739 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตมีนบุรี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11