BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนสภากทม. กระทุ้งผู้บริหารแต่งตั้งข้าราชการกทม. ซี 8 ล่าช้า

(1 8 ม.ค. 55) นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ( ครั้งที่ 3) ประจำปี พ. ศ.2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชวรกิจ นายธีรชน มโนมัยพิบูลย์ นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม. ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการบริหารจัดการบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่มีความล่าช้า ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ปีงบประมาณในเดือนที่ 4 แล้ว การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง ยังไม่ได้ มีการพิจารณา เลย ทำให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน กรุงเทพมหานคร ควรมีระบบจัดการฐานของมูลบุคคล มีระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วให้มากกว่านี้ และขอทราบจำนวนข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวชี้แจงว่า บุคลากรของกรุงเทพมหานครขณะนี้มีจำนวน 1 แสนคน แบ่งเป็น ข้าราชการครู ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ส่วนระดับ 8 ซึ่งเป็นระดับกองขณะนี้ มีตำแหน่งว่างอยู่ 55 ตำแหน่งคาดว่าจะพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ ส่วนแนวทางการบริหาร จัดการบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จะใช้พระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และนำระเบียบกฎเกณฑ์ข้าราชการพลเรือน ครู อุดมศึกษา มาใช้ร่วมโดยอนุโลม พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบข้อบังคับ โดย ก.ก. จะเป็นองค์กรคัดสรร ส่วนการแต่งตั้ง จะดำเนินการตามกฎหมายของ ก.ก. เป็นผู้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในส่วนของระดับ 8 ลงมาจะมีมาตรฐานในการกำหนดตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป แบ่งเป็นระดับบริหารกับระดับปฏิบัติ พร้อมกับการจัดสอบ กรณีที่มีการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในทุกๆรายหากคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม หรือสงสัยในคุณสมบัติ ก็จะส่งเรื่องให้กับ ก.ก. พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งใช้ฐานข้อมูลที่เรียกว่า ก.พ. 7 ในการพิจารณาอยู่แล้ว

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง กล่าวเพิ่มว่า กรณีที่ยังมีบุคลากรที่ยังว่างอยู่มาก จะส่งผลต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครหรือไม่นั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวชี้แจงว่า หากข้าราชการที่ได้สงสัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวการแต่งตั้งโยกย้าย สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ ซึ่งกทม. มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีสิทธิ ที่จะร้องต่อศาลปกครองได้หากไม่พึงพอใจ เพราะตนได้วางรากฐานกฎเกณฑ์ การบริหารบุคคลไว้อย่างชัดเจน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับราชการ ใช้หลักคุณธรรม มีระบบการบันทึกผลงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย

------------------ ( ทีมข่าวสภากทม… กปส. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11