BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรูปผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายข้าราชการประจำ

    นาย พีระพงษ์ สายเชื้อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร สุวัธนเดชา
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11