BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรูปผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายข้าราชการประจำ

    นาย พีระพงษ์ สายเชื้อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร สุวัธนเดชา
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11