BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรูปผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายข้าราชการประจำ

    นาย พีระพงษ์ สายเชื้อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร สุวัธนเดชา
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11